വിദേശ പൗരത്വമുള്ള ഇന്ത്യൻ വംശജരുമായുള്ള വിവാഹത്തിന് രജിസ്ട്രേഷൻ കർശനമാക്കണം

Bookmark the permalink.

Leave a Reply

Your email address will not be published.