ഇടിച്ചിട്ട വാഹനം കണ്ടെത്തിയില്ലെങ്കിലും നഷ്‌ടപരിഹാരം ലഭിക്കും – ഹൈക്കോടതി

Bookmark the permalink.

Leave a Reply

Your email address will not be published.