നിയമം അടിച്ചമർത്താനുള്ളതല്ലെന്ന് ഉറപ്പാക്കണം – ചീഫ് ജസ്റ്റിസ്

Bookmark the permalink.

Leave a Reply

Your email address will not be published.