ഓരോ 11 മിനിറ്റിലും ഒരു സ്ത്രീ കുടുംബാംഗത്താൽ കൊല്ലപ്പെടുന്നു – യു. എൻ.

Bookmark the permalink.

Leave a Reply

Your email address will not be published.