മൗലികകടമ നിറവേറ്റുന്നതിന് പ്രഥമ പരിഗണന നൽകണം – പ്രധാനമന്ത്രി

Bookmark the permalink.

Leave a Reply

Your email address will not be published.